متن کامل
   ماشین قتل عمد حکومتی را در هم بشکنیم! 1402/02/30

در دورە هشت ماهە خیزش انقلابی جاری، ماشین آدمکشی رژیم اسلامی بار دیگر مانند دورە چهل و چهار سالە گذشتە به شکل نفرت انگیزی فعال شده است. بخشی از ماشین قتل حکومتی آتش بە اختیار نیروهای امنیتی و مزدوران سپاە پاسداران هستند کە طی هشت ماهە گذشتە خون بیش ٥٠٠ نفر از جوانان و کودکان را در خیابان شهرهای چهار کوشە کشور را ریختند و بیش از ٣٠ هزار نفر را دستگیر و روانە شکنجە گاە های خود کردند و همچنین در شکنجە گاە ها تعدادی را زیر شکنجە بە قتل رساندەاند. ماشین اعدام و سرکوب رژیم اسلامی در عرصە های مختلف جنگ را با اقشار گوناگون مردم شروع کردند، عرصە تحمیل فقر گرانی، بیکاری و فساد حکومتی، عرصە سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگران، عرصە تشدید تبعیض، آپارتاید جنسی و فشار بر زنان، عرصە تحمیل بی حقوقی و فشار امنیتی، اقتصادی بر فرهنگیان و بازنشستگان، عرصە حملات شیمایی بر مدارس دخترانە و عرصە گسترش ماشین اعدام برای اجرای قتل های عمدی حکومتی در راستای جنگی تمام عیار رژیم اسلامی با جامعە بیش ٨٠ میلیونی ایران است. موج جدید اجرای احکام قتلهای حکومتی کە از هفتە اول اردیبهشت در زندان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، استان مرکزی آغاز شد، بدنبال به زندان های قزلحصار و رجایی شهر کرج تداوم یافت یکی از عرصە های جنگ رژیم اسلامی برای سرکوب شرایط انقلابی جاری است. گسترش اجرای احکام قتل حکومتی طی دوهفتە گذشته گزارشها حاکی از دست کم ۵۷ نفر اعدام در زندان های چهار گوشە کشور است. بیشترین تعداد قتلهای حکومتی در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفتە است. بە گزارش نهاد های فعالین حقوق بشری، تنها در زندان های زاهدان، ایرانشهر، میناب، بندرعباس، یزد، مشهد، تربت جام و نیشابور دست کم ۲۲ نفر از جمله دو زن اعدام شدەاند.

در روز چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت، ۱۰ نفر از محکومین جرائم عادی از جمله ۵ نفر به اتهام "قتل" در زندان رجایی شهر اعدام شدند. در همین روز، حکم اعدام دو نفر در زندان میناب و یک نفر دیگر به اتهام قتل در زندان نیشابور به اجرا در آمد.

 در سحرگاه روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت نیز، حکم اعدام دست کم ۴نفردربلوچستان، یک نفردر یزد و یک نفر اهل افغانستان با جرایم مرتبط به مواد مخدر در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد. قتلهای حکومتی در دو هفتە اخیر که با اعدام زندانیان بە بهانە مرتبط با قتل و مواد مخدر شروع شدە، زمینە ساز اعدام چندین زندانی سیاسی، عقیدتی را فراهم کردند، ابتدا حبیب آسیود،  زندانی سیاسی دو تابعیتی ایرانی – سوئدی که دو سال پیش توسط سپاه پاسداران از ترکیه ربوده و به ایران منتقل کردند، در سحرگاه روز شنبه ۱۶ اردیبهشت به اجرا درآمد و سپس یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع، دو زندانی عقیدتی نیز به اتهام "سب النبی" "ارتداد فطری" و "توهین به مقدسات اسلامی" در روز ۱۸ اردیبهشتاعدام شدند.

در سحرگاه روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت، دست کم ۷ زندانی در زندان های قزلحصار و رجایی شهراعدام شدند کە حتی اسامی آنها را اعلام نکردند، فقط به اعدام سه نفر در زندان قزلحصار اشاره کرده اند، اما در همین روز، ۴ زندانی دیگر هم در زندان رجایی شهر اعدام کردند..

اعدام های روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت، در شرایطی به اجرا در آمده است که طی روزهای گذشته موجی از اعتراض های داخلی و بین المللی از جمله تجمع شبانە خانواده های زندانیان علیه اعدام زندانیان شکل گرفتە بود..

خانواده های زندانیانیان در خطر اعدام، که شامگاه سه شنبه ۱۹ اردیبهشت برای جلوگیری از اعدام عزیزانشان در مقابل زندان قزلحصار اجتماع کرده بودند، با شلیک گاز اشک آور و سرکوب ماموران حکومتی مواجه شدند..

علاوه بر اعدام تعداد بی شماری که این روزها به شکل وحشیانە توسط گلە های قضات رژیم اسلامی در دادگاە های کذایی حکم صادر و به اجرا در آمده اند، هم اینک تعداد بی شمار دیگر در صف اجرای حکم وحشیانە اعدام قرار دارند، ازجملە آنها سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی کە معروف بە دستگیر شدگان خانە اصفهان هستند تنها امیدشان بە حمایت اعتراضی سراسری ازجملە با تجمع خانوادە ها و حمایت مردم اصفهان از اجرای حکم شنیع اعدام آنها جلوگیری شدە است.

متاسفانە بعد از انتشار این مطلب با خبر شدیم رژیم جنایتکار اسلامی سحرگاە روز جمعە ٢٩ اردیبهشت، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی را اعدام کردند.

 

رژیم اسلامی در محاصرە اعتراضات جنبشهای اجتماعی!

خیزش انقلابی جاری کە در آستانە ٩ ماهه قرار دارد، خواست اصلی اعتراضات سراسری سرنگونی تمامیت رژیم اسلامی است. رژیم اسلامی طی ٤٤ سالە حاکمیت سیاهش کاری جز تحمیل فقر بە طبقە کارگر نکردە است، تبعیض سیستماتیک بر زنان اعمال کردە است، تحمیل خفقان بر کل جامعە و دستگیری گستردە فعالین سیاسی، کارگری، زنان، فرهنگیان، دانشجویان، بازنشستگان و فعالین نهادهای اجتماعی کە انجام دادە است. همە جنایتی که رژیم اسلامی علیە مردم ایران انجام دادە است موجب کیفرخواست اکثریت مردم ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی شدە است.

از طرف دیگر رژیم اسلامی برای تداوم عمر ننگین خود راهی جز فعال کردن ماشین اعدام و سرکوب ندارد. رژیم اسلامی خوب میداند حاکمیت سیاهش برای جنبشهای اجتماعی کارگران، زنان، فرهنگیان، دانشجویان، بازنشستگان، جوانان عاصی و متنفر از فرهنگ اسلامی و اکثریتب مردم مشروعیت سیاسی، اقتصادی و اخلاقی ندارد، از این رو تنها راە مقابلە با سرنگونی رژیم اسلامی فعال کردن ماشین سرکوب و اعدام برای زهر چشم گرفتن و انتقام از مبارزات مردم ایران میداند.

اما برای جنبشهای اجتماعی کارگران، زنان، فرهنگیان، دانشجویان، بازنشستگان و اکثریت مردم ایران راهی جز تلاش برای سرنگونی انقلابی رژیم جنایتکار اسلامی باقی نماندە است! راە سرنگونی رژیم اسلامی و تحقق آزادی ،برابری رفاە و عدالت اجتماعی در گرو اتحاد و همبستگی همە جنبشهای اجتماعی و اکثریت مردم حول آلترناتیو کارگری برای آزادی برابری رفاە و عدالت اجتماعی در ادارە شورایی جامعە است.

ما در برنامە جامعە و کارگران احکام اعدام و سرکوب رژیم اسلامی را بشدت محکوم میکنیم خود را در کنار کارگران و جنبشهای اجتماعی برای سرنگونی رژیم اسلامی میدانیم.

زندە باد ایحاد و همبستگی کارگران و جنبشهای اجتماعی!

زندە باد آزادی برابری حکومت شورایی!

نابود باد جمهوری اسلامی!

تهیە کنندگان جامعە و کارگران

جمعە ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٢

نظر بدهید
نظرات ثبت شده