آرشیو مطالب

1402/10/10 سال نو مبارک! سال درد، رنج و خون ٢٠٢٣ پایان یافتە است!
1402/02/30 ماشین قتل عمد حکومتی را در هم بشکنیم!
1402/02/10 کارگران در اول ماە مە، سرنگونی رژیم اسلامی را بعنوان کیفرخواست طرح میکنند!
1402/02/09 اعتصابات کارگران صنعت نفت در آستانە روز جهانی کارگر باید مورد حمایت کل طبقە کارگر قرار گیرد!
1400/04/03 سوم تیر ماە هر سال برای ما روز سیاهی است!
1400/02/13 اکتبر می پرسد: در مورد اعتراضات کارگری در کردستان گفتگو با رضا کمانگر
1400/02/04 در تدارک اول مه
1399/12/22 "شورایعالی کار" مجرم در قبال کارگران، باید محاکمه و به سزای اعمالشان برسند!
1399/07/14 تحرکات قومپرستان در حمایت از جنگ آذربایجان با ارمنستان
1399/06/22 اعدامی دیگر، جنایتی دیگر بە پروندە سران رژیم اسلامی افزون گردید!
1399/05/18 بە مردم کامیاران و استانهای کردستان و کرمانشاە!
1399/04/03 با کمال تاسف و تاثر فراوان ویروس لعنتی کرونا فردین عزیزم را از ما گرفت!
1399/04/01 محمود قزوينى بە حزب حكمتيست و بە من معذرت خواهی بدهکار است
1398/10/07 رهایی جامعه ایران در گرو عروج آلترناتیوکمونیستی، کارگری است!
1398/06/17 سران رژیم اسلامی از مبارزات طبقە کارگر بوحشت افتادە اند!
1397/12/04 تامین آزادی و برابری زن کار اپوزیسیون راست نیست!
1397/08/23 رفقا! ما کارگران میتوانیم این نظام فاسد و استثمارگر را زیر و رو کنیم!
1397/06/17 جنایتی دیگر بە پروندە سران رژیم اسلامی افزودە شد!
1397/05/26 کارگران برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی بە ارادە خود و اکثریت مردم متکی اند!
1397/05/12 تنها ما کارگران میتوانیم این جامعە ویران شده را دوبارە بسازیم!
1397/05/05 زلزلە هم بە منبع سوءاستفادە رژیم اسلامی تبدیل شدە است!
1397/04/29 نجات جامعە ایران در گرو تحقق آلترناتیو کارگری است!
1397/04/22 دشمنان رفاە و عدالت در کمین نفرت مردم هستند!
1397/03/13 اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون داران شایستە بیشترین حمایت هستند!
1397/02/21 تشکل سراسری کارگران ضروری است، باید زمینە آن را فراهم کنیم!
1397/02/07 نیروی کار ارزان و کارگر کم توقع نیستیم!
1397/02/06 در اجتماعات بزرگ اول مه را گرامی بداریم
1397/01/03 حداقل دستمزد سال ٩٧ جوابگوی دە روز زندگی خانوادە چهار نفرە نیست!
1396/12/13 کارگران فولاد خیلی وقت است از دشمنی رئیس دادگستری و نظام اسلامی با خود آگاە هستند!
1396/12/09 کارگران نیشکر هفت تپە نباید اجازە دهند خون علی نقدی پایمال شود!
صفحه: 1 از 4