لینک های مفید

آرش زمانه (یادنامه زنده یاد فرزاد کمانگر)
   Backup/Farzad_-_kamel.doc
سایت منصور حکمت
   http://hekmat.public-archive.net
فریاد یک معلم طغیانگر (نامه های فرزاد کمانگر)
   Backup/Farzad-letters.pdf
صفحه: 1 از 1