www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr

canada goose baby ugg boots canada goose danmark timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg canada goose kensington parka hollister sydney hollister australia

viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel köpa cialis cialis sverige viagra sverige köpa cialis

امروز   1397/4/25 نسخه قدیمی سایت رضا کمانگر (suomi)
تازه ترین مطالب
دشمنان رفاە و عدالت در کمین نفرت مردم هستند!
1397/04/22 (...ادامه)

سخنی با رهبران و فعالین اعتراضات برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

رضا کمانگر

رفقا!

جامعە ایران مملو از اعتراض در درون تودە های مردم کارگر و زحمتکش علیە کلیت رژیم اسلامی سرمایە است! بر کسی پوشیدە نیست هر اعتراضی کە در جامعە ایران بر سر معیشت و رفاە شکل میگیرد، پایە های نظام رژیم اسلامی سرمایەداری را نشانە میگیرد و جمهوری اسلامی هم بدون تردید هر حرکت اعتراض اجتماعی را تلاش برای سرنگونی خود ترجمە و تلقی میکند و در مقابل همانطور کە دور از انتظار نیست با واکنش خشن و سرکوبگرانە روبرو میشویم.

نظر بدهید (0)
اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون داران شایستە بیشترین حمایت هستند!
1397/03/13 (...ادامه)

رضا کمانگر

اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون داران در بیش از دویست شهر با قدرت وارد دومین هفتە خود شدە است.
نظر بدهید (0)
تشکل سراسری کارگران ضروری است، باید زمینە آن را فراهم کنیم!
1397/02/21 (...ادامه)

رضا کمانگر

در بیانیە ها، قطعنامە ها و شعارهای تجمعات کارگران بمناسبت اول مە روز جهانی کارگر ٩٧ کە در خیلی از شهرها برگزار گردید بە ممنوعیت تشکلهای مستقل و مانع تراشی رژیم اسلامی اعتراض شدە است و از حق ایجاد تشکل و سازمانهای صنفی، سیاسی و اجتماعی مستقل کارگران بعنوان یکی از خواستهای طبقە کارگر تاکید شدە است.

نظر بدهید (0)
نیروی کار ارزان و کارگر کم توقع نیستیم!
1397/02/07 (...ادامه)

بمناسبت فرارسیدن اول مە روز جهانی کارگر

رضا کمانگر

ابتدا در نظر داشتم آمار گزارشات اعتراضات و اعتصابات کارگری ثبت شدە سال ٩٦ را جمع آوری و در یک مقالە منتشر کنم، وقتی از فروردین ماە شروع بە جمع آوری کردم در همان ابتدا بە حجمی بزرگ و بالا از گزارشاتی برخوردم کە فراتر از یک مطلب یا مقالە بود. در نتیجە آمار حرکات اعتراضی تنها مربوط بە اردیبهشت ماە سال ٩٦ را انتخاب کرده و کافی میدانم چراکە تنها این گزارش یکماهە گواه بر اعتماد بنفس طبقە کارگر پر قدرت و دارای توقعات و پتانسیل بالا است. آمار گزارشات اعتراضات و اعتصابات کارگری کە در اردیبهشت ماە تاکنون از طریق خبرگزاریهای خود رژیم اسلامی هم انعکاس پیدا کردە است ٩٥ مورد است، اما فقط بە ٨٣ مورد اشارە شدە است. ١٢ مورد گزارشات بدلیل اینکە محل اعتراضات از قلم افتادە است در جمع آوری حذف شدە است.
نظر بدهید (0)
در اجتماعات بزرگ اول مه را گرامی بداریم
1397/02/06 (...ادامه)

در اجتماعات بزرگ اول مه را گرامی بداریم

(میزگرد کمونیست هفتگی با همایون گدازگر، آذر ماجدی، رضا کمانگر و سیاوش دانشور)

کمونیست هفتگی :اول مه در جنبش کارگری ایران، دارای سابقه پرباری است. به طور فشرده سابقه اول مه در ایران را چگونه می بینید؟

همایون گدازگر: اگر چه بين تاريخ نويسان جنبش كارگرى بر سر سابقه دقيق به ميدان آمدن طبقه كارگر در روز اول مه توافق صدرصد وجود ندارد ، اما شواهد و مراجعه به روزنامه هاى اوايل قرن حاضر  تاريخ شمسى  ايران نشان مى دهد كه اولين حضور وقدرت نمايی طبقه كارگر در ايران در اول مه ١٣٠١ صورت گرفته است. در گردهمايي اين سال كه به دعوت و فراخوان اتحاديه كارگران چاپ تهران برگزار شد، كارگران خواستار كاهش ساعت كار به ٨ ساعت در روز شدند. در سالهاى بعد عليرغم وجود سركوب و استبداد رژيم رضا شاه روز كارگر تقريبا هرساله توسط كارگران به انحاء مختلف گرامى داشته شده است. در سالهاى ١٣٠٧ و ١٣٠٨ اول مه با اعتصاب كارگران صنعتى براى خواست ٨ ساعت كار، آزادى تشكل و اعتصاب ، ممنوعيت  كار كودكان و افزايش دستمزد شروع و به زد وخورد با نيروهاى دولتى و دستگيرى و متعاقبا آزادى دستگير شدگان انجاميده است. طبق خاطرات یوسف افتخاری از پیشکسوتان و رهبران شناخته شده جنبش کارگری در همان سالها کارگران نفت آبادان به دور از چشم پلیس و نیروی سرکوبگر رضاخانی، در نخلستانی روز جهانی کارگر را گرامیداشتند. در اول مه ١٣١٠ كارگران نساجى اصفهان در اعتراض به قرارداد تحميلى، موفق شدند ٩ ساعت كاردرروز،  يك ساعت استراحت  و ٢٠ در صدافزايش دستمزدها را به دولت تحميل كنند.


نظر بدهید (0)
حداقل دستمزد سال ٩٧ جوابگوی دە روز زندگی خانوادە چهار نفرە نیست!
1397/01/03 (...ادامه)

رضا کمانگر

"شورایعالی کار" در هماهنگی با کارفرمایان، خانە کارگر و دولت اسلامی، بلاخرە بعد از دو ماە در ٢٧ اسفند ٩٦ بە مضحکە چانە زنی بیمایە خود برسر تعیین حداقل دستمزد سال ٩٧ پایان داد و در شرایطی کە کارگران و اکثریت مردم برای استقبال از فرا رسیدن سال نو آمادە میشدند اعلام کردند، برسر افزایش ١٩،٨ درصد مزد بە توافق رسیدەاند.نظر بدهید (0)
کارگران فولاد خیلی وقت است از دشمنی رئیس دادگستری و نظام اسلامی با خود آگاە هستند!
1396/12/13 (...ادامه)
فرهاد افشارنیا، رئیس دادگستری خوزستان، روز یکشنبە ١٣ اسفند در یک شکر شکنی رسانەای میگوئید، تجمع و اعتراضات‌ کارگران صنعتی فولاد ایران را دیگر تحمل نخواهند کرد و هر گونە اعتراض و تجمع کارگری را "غیرە قانونی" اعلام میکند!؟
نظر بدهید (0)
کارگران نیشکر هفت تپە نباید اجازە دهند خون علی نقدی پایمال شود!
1396/12/09 (...ادامه)

رضا کمانگر

بر اساس گزارشات منتشر شدە، یکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، ظهر روز سه‌شنبه ٨ اسفند بنام علی نقدی ٥٠ سالە با سابقە ٢٧ سال کار در این مجتمع در مجاورت محوطهٔ کمپ کارگران نی‌بر، خود را به کانال آب انداخت و به زندگی‌ خود پایان داد است.

نظر بدهید (0)
توطئە تشکل های زرد رژیم اسلامی در اعتراضات کارگری را خنثی سازیم!
1396/12/07 (...ادامه)

سخنی کوتاه با رهبران و فعالین جنبش کارگری

 رضا کمانگر

رفقا! این روزها کارگران در جریان اعتراضات و اعتصابات کارگری با کنایە و طنز و استعاره شعارهای علیە خود طرح کردند کە ماهیت این شعارهای طنز آمیز تحقیر طبقە کارگر بود کە تاسف بار است!
نظر بدهید (0)
مسئول مرگ بیژن قلوزی جمهوری اسلامی است!
1396/11/23 (...ادامه)
متاسفانه روز ٢٣ بهمن خبر رسيد، بيژن قلوزى کارگر٤٥ ساله اهل کامیاران کە دارای ۵ فرزند است بعد از حادثە آتشسوزی از کامیاران بە بیمارستان توحید سنندج انتقال میابد و روز ٢٢ بهمن برای ادامە معالجە بە بیمارستان تبریز انتقال دادە میشود، قبل از رسیدن در جلو بیمارستان تبریزقلبش برای همیشە از تپش باز می ایستد.
نظر بدهید (0)
صفحه: 1 از 8